ఓ కూనలమ్మా…

koonalamma

పూబోడి ఇంటిబాట
పున్నాగ పూలతోట
విరగబడి పూసెనట
ఓ కూనలమ్మా!

గుడిలో నైవేద్యము
చక్కనైన పద్యము
అనుభవైక వేద్యము
ఓ కూనలమ్మా!

కాలు జారిన చోట
నోరు వీడెను మాట
గొల్లు మన్నది పేట
ఓ కూనలమ్మా !

వేణువూదిన చోటు
రాధనొదిలిన చోటు
తీరనిది ఎడబాటు
ఓ కూనలమ్మా!

అతుకు పెట్టిన ‘బాస’
ఎరువు తెచ్చిన ‘గోస’
ఎందుకీ ఆభాస
ఓ కూనలమ్మా!

వేణువూదిన వాడు
రాధవీడిన రేడు
తిరిగిపోవగ లేడు
ఓ కూనలమ్మా!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s